Herfstsessie 3

Tijdens de Summer Challenge kwamen jonge professionals uit verschillende organisaties binnen het OV van Nederland bij elkaar om het Openbaar vervoer in Nederland te verbeteren. Deze groep jonge professionals kwamen gezamenlijk tot een 4 tal problemen met oplossingsrichtingen.

De deelnemers geven gehoor aan deze uitdaging door het organiseren van diversen herfstsessies waar ze met genodigden en geïnteresseerde verder denken in hun oplossingsrichtingen.
De derde en laatste van deze sessies werd gehouden op 10 november 2015 te Utrecht.

 

https://youtu.be/WB99x8voCAo

Herfstsessie 3: multimodale, proactieve reisinformatie
Na lang plannen is het dan zover. 10 november 2015 om 15:00 uur start de 3de herfstsessie van Samen op reis. Met als locatie het OV-lab te Utrecht. Met 26 aanwezigen een volle bak.

De dag begon met koffie, thee en een muffin. Daarna was het woord aan Piet Middelkoop de eigenaar van het M-lab en ook van het OV-lab.
Piet vertelde in het kort waar het M-lab zich mee bezig houdt (eigenlijk alle nieuwe ontwikkelingen voor de reizigers aangestuurd door de NS). Ook vertelde hij wat de bedoeling was van het OV-lab, een ruimte die vrij beschikbaar is om nieuwe ideeën voor het OV uit te testen.
Hierna volgde een korte presentatie door Tjeerd om even duidelijk te maken wat nu onze probleem stelling is. In het kort gezegd waarom is het er nog niet? Met deze presentatie maakte we duidelijk dat de oplossingen er al zijn om de Nederlandse reizigers informatie multimodaal, proactief en uniform te maken. Wat ons opvalt is dat deze echter niet op landelijk niveau worden toegepast. Onze vraag aan de aanwezige was dan ook hoe zorgen we er nu met zijn alle voor dat we over 12 maanden echte stappen vooruit hebben gemaakt.

Aan Tim Boric (rover), Tania Rademaker (ov9292) en René Meijer (DOVA) werd hierna kort het woord gegeven om hun visie te delen met de aanwezigen.
Hierna was het woord aan Leonard Verhoef, een denk psycholoog die menselijk ontwerp van moeilijke dingen helpt ontwikkelen (geen ontwerper) Die ons een korte introductie gaf in hoe men anders kan kijken naar reizigersinformatie.
Met deze extra input in het achterhoofd ging men als 4 groepen uit elkaar om een actie plan op te stellen. In deze groepen werden als voorzitter aangewezen, René Meijer, Tania Rademaker, Tim Boric en Dominique de Monyé.
Hoewel er druk gesproken werd over de mogelijkheden en de belemmeringen was het toch moeilijk voor de meeste groepen om tot een actie plan te komen. Wel kwamen er vanuit diversen kanten toezeggingen om hiermee aan de slag te gaan.

Herfstsessie 3.2

Groep 1
De groep onder leiding van René Meijer van DOVA zag een aantal kansen. René gaaf aan deze direct te willen oppakken en deed hij de toezegging de uitkomsten terug te koppelen aan initiatief groep. Deze kansen zijn:

1. Het vrijgeven van brongegevens voor reisinformatie van de NS als open data. Deze open data zou dan door de NDOV loketten gedeeld worden. Dit maakt het mogelijk voor app. ontwikkelaars in de markt om proactieve software te kunnen schrijven. De NDOV loketten houden toezicht op het verspreiden van deze data. Als opdracht gever van de NDOV loketten neemt DOVA hierin het initiatief.
2. Het verwezenlijken van een beslissing ondersteunend systeem ofwel BOS.
Dit is een project dat wordt uitgevoerd door het NDOV wederom is DOVA hiervoor de partij die het initiatief neemt. Met dit project zou er een geüniformeerde open data base komen waarmee de vervoerders van Nederland hun up to date kaart soort informatie delen. Dit stelt app. bouwers in staat om, op basis van de reiswensen van een klant, een passend advies te geven over abonnementen of kaart soorten. Dit zodat de reiziger nooit te veel betaalt.
3. Als we dan toch bezig zijn met geüniformeerde open data bases, dan is een logische vervolgstap om een data base te maken met de actuele calamiteiten binnen het openbaar vervoer van Nederland. Ook hierin zal DOVA onder leiding van René het initiatief nemen.
4. Als vierde punt bracht deze groep het idee naar voren dat de bezettingsinformatie van een voertuig mogelijk op een zelfde wijze aan de klant doorgespeeld zou kunnen worden. Hier moet nader naar gekeken worden.

Herfstsessie 3.3

 

Groep 2
De groep onder leiding van Tania Rademaker ging met elkaar in gesprek over het naast elkaar bestaan van verschillende bronnen van reisinformatie. Belangrijk vond die groep dat de reiziger niet alleen bediend wordt maar dat de reiziger zichzelf ook bediend voelt.
Hiervoor is een hoge mate van betrouwbaarheid van de aangeboden data nodig en vooral ook herkenbaarheid in de symboliek.
Een belangrijke constatering van deze groep was ook dat men in de huidige samenstelling van generaties toch nog het meeste vertrouwen heeft in een persoonlijke benadering. Het mondeling verstrekken van juiste en passende informatie blijft een belangrijk punt voor vervoerders.

Herfstsessie 3.4

Groep 3
De Groep onder leiding van Tim Boric ging met elkaar in gesprek over de verscheidenheid aan apps. Dit is, volgens de groep, geen verkeerde ontwikkeling. Er moet wel bewaakt worden dat het niet onoverzichtelijk en verwarrend wordt.

Hiervoor heeft de groep gedacht in 2 verschillende uitwerkingen. Deze richten zich op het gebruik maken van de gezamenlijke ruimte. De twee uitwerkingen zijn:

1. Stel gemeenschappelijke criteria voor de onderliggende architectuur vast. Zorg voor een herkenbare, intuïtieve presentatie van de planner-uitkomsten. Neem daarbij de psychologie van de mens als uitgangspunt. Leonard Verhoef heeft daar vanuit zijn expertise een aantal tips voor gegeven (zie verderop).
2. Maak een verbinding tussen de planner en de wayfinding in het echt, op het perron, in de hal, op straat. De app.-gebruiker heeft herkenningspunten nodig waar hij/zij zich op kan oriënteren. Hier valt het nodige aan te verbeteren, maar je hebt er veel partijen bij nodig: gemeenten, vervoerbedrijven, Pro-Rail, Spoorbouwmeester enz.

Verder sprak deze groep over het uitblijven van de proactieve apps, die net zoals de navigatie systemen van vandaag de dag, een doorlopend alerte reisbegeleider bied die de reiziger naar zijn doel gidst, spontaan alternatieven aanbiedt bij vertragingen enz. Waar liggen de knelpunten? Bij het zoeken naar antwoorden viel herhaaldelijk het woord ‘verantwoordelijkheid’. Wiens verantwoordelijkheid is het om dit te ontwikkelen? Misschien vervoerders, maar die zijn soms juist een remmende factor, omdat het geld gaat kosten, of om politieke redenen, bijvoorbeeld omdat de data ook anders gebruikt kan worden, om prestaties van vervoerders te beoordelen. Nodig is een cultuuromslag bij vervoerders en opdrachtgevers.

Enkele tips van Leonard Verhoef voor reisplanner-apps:

– zet de keuzemogelijkheden in een tabel onder elkaar
– onderscheid de optimale keuze van de rest
– laat in de rijen van de tabel ook de keuzecriteria zien
– geef de gebruiker een tool om criteria te kiezen en daar een gewicht aan te geven; beslis dat als ontwikkelaar niet (onzichtbaar) zelf
– instellingen zijn in feite niet persoonsgebonden, maar taak gebonden (afhankelijk van reismotief)

Herfstsessie 3.5

Groep 4
De Groep onder leiding van Dominique de Monyé ging met elkaar in gesprek om te kijken wat er nu echt nodig was om tot verandering te komen.
Deze groep concludeerde dat ondanks de potentie van de vrije markt er toch een extra incentive nodig is om te komen tot een echt goed product.
Vanuit de groep werd voorgesteld dat de overheid hier de sturende hand in moest nemen. Niet zozeer vanuit een directieve rol maar wel vanuit een prikkelende, faciliterende rol. Hierbij wordt gedacht aan het uitschrijven van een landelijke wedstrijd om de beste multimodale, proactieve reisplanner te maken.

Herfstsessie 3.6Herfstsessie 3.9

Afsluiting
De dag werd door de vele deelnemers als een inspirerende dag ervaren. Vanuit de verschillende kopstukken kwamen positieve reacties waarbij René Meijers van DOVA zelfs concrete afspraken maakte.

De algemene tendens is dat Nederland al erg ver is met betrekking op reisinformatie maar men besefte wel degelijk dat er nog stappen gemaakt moeten worden. Het merendeel van de gegadigden kijkt toch naar de vrije markt voor de oplossingen. Hoewel die markt, mijns inziens, wel een extra stimulans nodig heeft om te komen tot een verbetering van de huidige situatie.

Het is nu aan de leden van het Team om de positief kritische input van deze dag te vertalen naar een werkbaar advies voor het stimuleren van de markt. Iets wat ze hebben toegezegd in januari te presenteren aan de leden van de Zwiggelte groep en daarna door te zetten tot aan de minister van verkeer en waterstaat.
De Nederlander heeft behoefte aan multimodaal, persoonsgebonden, proactief reisadvies. Laten we hier met zijn alle voor zorgen.